Newsletter

PKP CARGO SA Raport okresowy roczny RR

23.04.2024, 17:53aktualizacja: 23.04.2024, 17:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody z działalności operacyjnej 4 257,90 4 044,80 940,30 862,70
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 192,20 242,20 42,40 51,70
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 57,20 126,90 12,60 27,10
Zysk / (strata) netto 45,20 102,70 10,00 21,90
Całkowite dochody 14,50 110,60 3,20 23,60
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00
Zysk / (strata) na akcję 1,01 2,29 0,22 0,49
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,01 2,29 0,22 0,49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 047,60 815,50 231,40 174,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -866,10 -698,90 -191,30 -149,10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -116,50 -202,40 -25,70 -43,20
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 65,00 -85,80 14,40 -18,30
Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - stan na dzień 31 grudnia
Aktywa trwałe 6 768,90 5 948,00 1 556,80 1 268,30
Aktywa obrotowe 800,00 800,00 184,00 170,60
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,10 0,00 0,00
Kapitał zakładowy 2 239,30 2 239,30 515,00 477,50
Kapitał własny 2 937,80 2 923,30 675,70 623,30
Zobowiązania długoterminowe 2 417,50 1 985,90 556,00 423,40
Zobowiązania krótkoterminowe 2 213,60 1 838,90 509,10 392,20

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.04.2024, 17:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ