Newsletter

WAWEL SA Raport okresowy roczny RR

17.03.2023, 19:19aktualizacja: 17.03.2023, 19:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto 585 142,00 517 949,00 124 809,00 113 151,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 549,00 56 338,00 8 009,00 12 308,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 889,00 56 205,00 9 788,00 12 279,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 36 976,00 43 226,00 7 887,00 9 443,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 159,00 107 665,00 17 098,00 23 520,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 680,00 -11 997,00 -3 131,00 -2 621,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -108 087,00 -39 151,00 -23 055,00 -8 553,00
Przepływy pieniężne netto, razem -42 608,00 56 517,00 -9 088,00 12 347,00
Aktywa razem 745 141,00 813 976,00 158 882,00 176 974,00
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 17 670,00 18 483,00 3 768,00 4 019,00
Zobowiązania krótkoterminowe 87 807,00 86 967,00 18 723,00 18 908,00
Kapitał własny 639 664,00 708 526,00 136 392,00 154 047,00
Kapitał zakładowy 7 499,00 7 499,00 1 599,00 1 630,00
Średnia ważona liczby akcji zwykłych w okresie 1 370 453,00 1 499 755,00 1 370 453,00 1 499 755,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 26,98 28,82 5,75 6,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 466,75 472,43 99,52 102,72

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 17.03.2023, 19:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ