Newsletter

Biznes i finanse

GPW SA (3/2022) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

13.05.2022, 17:36aktualizacja: 13.05.2022, 17:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2022

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "GPW", "Spółka") informuje, że wystąpił do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 115 003 280,00 zł (słownie: sto piętnaście milionów trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych).

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 115 003 280,00 zł, oznacza wypłatę 2,74 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 71,3% skonsolidowanego zysku netto oraz 84,0% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaś stopa dywidendy 7,50% przy kapitalizacji GPW z dnia 10 maja 2022 r.

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Polityka dywidendowa GPW zakłada jednocześnie, że intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wzrostu dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję co roku (począwszy od wypłaty 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.). Oznaczałoby to wypłatę z zysku za 2021 r. na poziomie nie niższym niż 2,6 zł na akcję.

Ze względu na bardzo dobre wyniki GK GPW w 2021 r., koniec horyzontu Strategii #GPW2022 oraz częściowe sfinansowanie realizowanych projektów strategicznych ze środków zewnętrznych (NCBiR), Zarząd GPW rekomenduje wypłatę dodatkowo 0,14 zł na akcję z zysku za 2021 r., czyli łącznie na poziomie 2,74 zł.

Zarząd Giełdy rekomendując wysokość dywidendy uwzględnił następujące istotne czynniki:

? wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2021 r.,

? Wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2021 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2021 r.,

? utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (17,1%) i ROA (11,6%) w 2021 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą - 2,0 w 2021 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),

? potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW2022,

? stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

? potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR").

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.05.2022, 17:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ