Newsletter

RAINBOW TOURS SA (41/2023) Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu procesu przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023

03.10.2023, 11:20aktualizacja: 03.10.2023, 11:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 41/2023

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, że mając na uwadze:

(-) korzystne kształtowanie się aktualnej sytuacji gospodarczej Spółki i osiąganych wyników prowadzonej działalności, w tym m.in. w zakresie realizowanej sprzedaży oferty usług turystycznych Spółki (o przedmiotowych wzrostach wartości osiąganych przychodów ze sprzedaży Spółka m.in. na bieżąco informowała m.in. w cyklicznych raportach bieżących: Nr 4/2023, Nr 5/2023, Nr 9/2023, Nr 16/2023, Nr 18/2023, Nr 29/2023, Nr 38/2023, Nr 40/2023) i przedsprzedaży oferty usług turystycznych Spółki (o przedmiotowych wzrostach i zwiększonym popycie i wartościach realizowanej przedsprzedaży ofert Spółka m.in. na bieżąco informowała m.in. w cyklicznych raportach bieżących nt. wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych: Nr 39/2022, Nr 2/2023, Nr 8/2023, Nr 13/2023, Nr 14/2023, Nr 25/2023, Nr 37/2023), co w ocenie Zarządu Spółki ma wpływ na wzrost zyskowności w Spółce za rok obrotowy 2023, a co potwierdzają też wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2023 roku i wykazany w "Rozszerzonym" skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2023 r. (opublikowanym w dniu 29.09.2023 r.) jednostkowy zysk netto w wysokości 55.927 tys. zł, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023,

(-) fakt, iż sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 2022 wykazuje jednostkowy zysk netto w wysokości 13.920.583,32 zł, co zostało potwierdzone i zatwierdzone mocą postanowień uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i uchwały Nr 9 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r.,

przy uwzględnieniu faktu, iż:

(-) na podstawie stosownych decyzji Zarządu Spółki [uchwała Zarządu Nr 1/05/2023 z dnia 22.05.2023 r. oraz uchwała Zarządu Nr 1/07/2023 z dnia 13.07.2023 r.] i Rady Nadzorczej Spółki [uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/05/2023 z dnia 23.05.2023 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej Nr 14/07/2023 z dnia 14.07.2023 r.] Spółka w dniu 24.08.2023 r., za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wypłaciła na rzecz Akcjonariuszy Spółki pierwszą zaliczkę w kwocie 11.496.080 zł na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 31 marca 2023 roku,

Zarząd Spółki mocą postanowień stosownej uchwały z dnia 03.10.2023 r. postanowił o rozpoczęciu w Spółce procesu przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, ustalanej na podstawie zysku netto Spółki wykazywanego w sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2023 r. (za okres trzech kwartałów 2023 roku).

Realizacja procesu wypłaty Akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nastąpi w oparciu o upoważnienie wynikające z treści § 28 ust. 6 Statutu Spółki, na podstawie i przy zastrzeżeniu wymogów i dyspozycji przewidzianych przez postanowienia art. 349 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:

(1) zgodnie z dyspozycją wynikającą z treści art. 349 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych zatwierdzone jednostkowe sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 2022 wykazuje zysk,

(2) zgodnie z dyspozycją wynikającą z treści art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. p) w zw. z § 28 ust. 6 Statutu Spółki wypłata na rzecz Akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej,

(3) zgodnie z treścią art. 349 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych /cyt./ "zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne", a w związku z tym Zarząd niezwłocznie wystąpi do Rady Nadzorczej o dokonanie, na mocy postanowień § 22 lit. d) Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r. (trzy kwartały 2023 roku), w oparciu o które planowane jest określenie zysku netto stanowiącego podstawę wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023.

Ostateczne warunki wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zostaną ustalone w treści stosownej uchwały Zarządu Spółki, która zostanie podjęta przez Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu od biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) sprawozdania (raportu) z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r. (trzy kwartały 2023 r.), na podstawie którego ustalana będzie kwota zysku netto stanowiąca podstawę określenia kwoty drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023. Zarząd Spółki w ramach przedmiotowej uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023 ustali w szczególności dzień, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek oraz dzień rozpoczęcia wypłat zaliczek. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd Spółki ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, przy czym dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. Zarząd Spółki poinformuje o podjęciu przedmiotowej uchwały w drodze stosownego raportu bieżącego w trybie publikacji "informacji poufnej" w rozumieniu MAR.

Zarząd Spółki:

(-) niezwłocznie wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdania finansowego za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r. (trzy kwartały 2023 roku), w oparciu o które planowane jest określenie zysku netto stanowiącego podstawę wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023;

(-) niezwłocznie po otrzymaniu od biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) sprawozdania (raportu) z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r. (trzy kwartały 2023 r.), na podstawie którego ustalana będzie kwota zysku netto stanowiąca podstawę określenia kwoty drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, przygotuje i podejmie stosowaną uchwałę w sprawie wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023.

Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich potencjalne znaczenie dla Spółki i dla Akcjonariuszy Spółki, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co uzasadnia zakwalifikowanie niniejszej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2023, 11:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii