Newsletter

Biznes i finanse

STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

13.05.2022, 17:06aktualizacja: 13.05.2022, 17:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 473 784 1 010 827 317 134 221 086
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 180 170 107 452 38 770 23 502
Zysk (strata) brutto 179 379 95 048 38 599 20 789
Zysk (strata) netto, w tym: 151 400 82 153 32 579 17 968
zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 148 295 78 149 31 911 17 093
zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 3 105 4 004 668 876
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 133 933 105 539 28 820 23 083
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 450 -92 202 -3 540 -20 166
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 553 -20 334 -4 207 -4 447
Przepływy pieniężne netto, razem 97 930 -6 997 21 073 -1 530
Aktywa razem 5 067 042 4 841 895 1 089 101 1 052 723
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 634 620 1 470 682 351 342 319 755
Zobowiązania długoterminowe 604 575 571 664 129 946 124 291
Zobowiązania krótkoterminowe 1 030 045 899 018 221 396 195 464
Kapitał własny, w tym: 3 432 422 3 371 213 737 759 732 968
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 327 870 3 262 788 715 286 709 394
przypadający na udziały niedające kontroli 104 552 108 425 22 472 23 574
Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 399 2 427
Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 27,13 14,72 5,84 3,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 27,13 14,72 5,84 3,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 615,10 604,13 132,21 113,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 615,10 604,13 132,21 113,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 12,00 6,00 2,58 1,31

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.05.2022, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ