Newsletter

AB SA Raport okresowy roczny RR

20.09.2022, 19:39aktualizacja: 20.09.2022, 19:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 8 480 024,00 7 880 912,00 1 833 400,00 1 740 830,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 151,00 70 761,00 21 869,00 15 631,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 104 685,00 75 578,00 22 633,00 16 695,00
Zysk (strata) netto 85 114,00 65 004,00 18 402,00 14 359,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 835,00 -256 387,00 6 234,00 -56 634,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 48 378,00 84 693,00 10 459,00 18 708,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 652,00 -33 814,00 -19 383,00 -7 469,00
Przepływy pieniężne netto, razem -12 439,00 -205 508,00 -2 689,00 -45 395,00
Aktywa razem 2 133 522,00 1 784 939,00 455 822,00 394 828,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 412 171,00 1 121 309,00 301 707,00 248 033,00
Zobowiązania długoterminowe 87 559,00 115 964,00 18 707,00 25 651,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 324 612,00 1 005 345,00 283 000,00 222 382,00
Kapitał własny 721 351,00 663 630,00 154 115,00 146 795,00
Kapitał zakładowy 16 188,00 16 188,00 3 459,00 3 581,00
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 5,26 4,02 1,14 0,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 5,26 4,02 1,14 0,89
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,56 41,00 9,52 9,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,56 41,00 9,52 9,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,44 0,22 0,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 20.09.2022, 19:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.